Voorwaarden praktijk Talpatherapie

 • Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekeringen waarvoor geen verwijzing nodig is van de huisarts.
 • Een sessie duurt tenminste 90 tot 120 minuten.
 • Een sessie dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd (melden op het antwoordapparaat is ook goed). Bij annuleren of verzetten van de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Een nieuwe afspraak wordt altijd schriftelijk bevestigd door de therapeut teneinde misverstanden hierover te voorkomen.
 • De zorg voor de behandeling van de cliënt is in handen van mijzelf en er zal dus ook geen vervangende therapeut worden geregeld bij vakantie of ziekte. In noodgevallen kan er in overleg wel een telefonisch consult worden afgesproken of een video-chat.
 • Om goede zorg en uitoefening van mijn vakgebied te kunnen waarborgen ben ik aangesloten bij diverse instanties. Zie hieronder de lijst met uitleg.
 • De cliënt heeft kennis genomen van het privacyreglement dat in de praktijk ligt.
 • De cliënt is ervan op de hoogte dat het dossier 20 jaar bewaard moet worden. Indien hier niet mee wordt ingestemd, kan er een vernietigingsverklaring worden ondertekend. Het dossier wordt dan door mij vernietigd en de verklaring zal nog een jaar in het 'papieren' archief bewaard worden.
 • De cliënt gaat akkoord met het werken in trajecten. Elk traject heeft een vast aantal sessies. Uitleg van de mogelijkheden is te vinden op de website onder het tabblad 'therapie'. Bovendien wordt elk traject gezamenlijk gekozen en toegelicht tijdens de voorgaande sessie.
 • De kosten voor elk traject dienen voorafgaand aan de eerste sessie van het gekozen traject te zijn betaald. 
 • Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is wordt in overleg met de therapeut uitgeweken naar een betalingstermijn.
 • Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij anders overeengekomen – verdere behandeling op te schorten tot de cliënt aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 • Bij niet betaling binnen 30 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Na 30 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor €5,- in rekening gebracht mag worden.

Aansprakelijkheid

 • Elke cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Onduidelijkheden of ergens niet mee eens? Maak het bespreekbaar. Daar kunnen we beiden van leren. Maar denk ook aan eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens, et cetera.
 • Talpa is niet aansprakelijk voor materiële schade die geleden is door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek.
 • Talpa heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Talpa tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

Vergoedingen

Doordat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA is er wellicht in een vergoeding mogelijk vanuit zorgverzekeraar. Het zal dan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Elke verzekering bepaalt elk jaar opnieuw wat en hoeveel ze vergoeden. (Check hiervoor de voorwaarden van de verzekering) Ook zet de NVPA elk jaar een overzicht van alle verzekeraars en vergoedingen op een rij. Deze zijn te vinden op https://nvpa.org/verzekeringen/public.

 

Voor een behandeling waarin ik gebruik maak van EMDR kan via de volgende link gecheckt worden of deze door de betreffende zorgverzekeraar vergoed wordt.

De bewuste pagina zal ieder jaar worden bijgewerkt zodat de vergoedingen, premies en voorwaarden altijd actueel blijven.

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/emdr-therapie

Nog vragen hierover? Stel ze gerust per mail of via de telefoon.

 

Registratie

Ik sta bij diverse instanties geregistreerd om de kwaliteit van de therapie te kunnen waarborgen:

 • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Lidnr. 100231

 

 EN

 • Ik sta geregistreerd bij de stichting RBCZ. Een stichting die zich bezighoudt met registratie, certificering en klacht- en tuchtrecht.  Licentienr: 204324R

 

EN

 • Ik ben aangesloten bij de SCAG,

Wat is de volgorde van stappen?

 1. Eerst kijken we samen of we eruit kunnen komen met elkaar.
 2. Lukt dit niet? Dan wordt de therapeut op de hoogte gesteld van de klacht en kan er contact worden opgenomen met een klachtenfunctionaris van de SCAG
 3. Blijft er een geschil bestaan? Dan kan uiteindelijk de geschillencommissie worden ingeschakeld.

 

Verder sta ik geregistreerd in het landelijk systeem Algemene Gegevens Beheer bij Vektis.

 

 

Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24461359.
BTW nr

 

 

 

Beroepsvereniging

Klacht- en tuchtrecht

Geschillencommissie

Databeheer/registratie therapeut

Kamer van Koophandel